Rapport om romska utgrävningar

Under 2015 OCH 2016 genomfördes en arkeologisk undersökning av en tidigare svensk-romsk lägerplats i Skarpnäck i södra Stockholm. Nu har Statens Historiska museer kommit med en rapport från detta arbete. Syftet med den arkeologiska undersökningen har varit att fördjupa kunskapen om Skarpnäcklägret och att synliggöra platsen och dess historia. Detta är ett arbete som inspirerats av… Continue reading Rapport om romska utgrävningar

Skojareberget sökbart

Nu finns Skojareberget utanför Ed i Dals-Eds kommun i Dalsland även med i FMIS som är den nationella förteckningen över fornlämningar och andra viktiga kulturlämningar. Sök via ”Fornsök” på Riksantikvarieämbetes hemsida eller gå direkt via den här länken och skriv Rölanda 163, Rölanda 164, Rölanda 165 eller Rölanda 166 i fältet ”Raä-nummer” och tryck därefter på… Continue reading Skojareberget sökbart

Disputas om romani

Mag.phil. Jakob Anton Paul Wiedner ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil idag forsvare doktorgravavhandlingen sin (De)mystifying Norwegian Romani – the discursive construction of a minority language ved Universitetet i Oslo. Prøveforelesningen tar sted i Oslo fredag 31. mars 2017. I avhandlingen har  Wiedner intervjuet mennesker fra romanimiljøet som er interesserte i språket. Avhandlingen er… Continue reading Disputas om romani

1700-talsskildringar av resande i tryck

1700-talets forskare skrev sina avhandlingar på latin. 1730 gavs Samuel P. Björkmans avhandling Dessa synnerligen otacksamma främlingar ut i Uppsala. Den beskrev resandefolket utifrån omgivningens perspektiv. Nu har avhandlingen, tillsammans med en avhandling från 1791 i samma ämne av Lars G. Rabenius, översatts från latinet av docenten i latin Johnny Strand och givits ut på… Continue reading 1700-talsskildringar av resande i tryck

Lærerstudenter i læring

I 2015 og 2016 har Høgskolen i Østfold ledet prosjektet Romanifolket/tatere lærerutdanningene i samarbeid med Taternes Landsforening, Glomdalsmuseet, Halden historiske samlinger og NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Hensikten med prosjektet har vært å videreføre kunnskap om romanifolket/tatere i barnehage og skole til lærerutdanninger. Arbeidet i Reisendekartet er blitt tatt til vare på i dette… Continue reading Lærerstudenter i læring

Nye relasjoner

“Latjo drom” – den gode reisen?” heter en artikel om Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taterens kultur og historie som nå er publisert i den helt nye boken Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn. Artikkelen er skrevet av Mari Østhaug Møystad. I boka finner man syv artikler som både oppsummerer status quo i Norge i dag og gir… Continue reading Nye relasjoner

Cirkusfolket och zuluprinsen

Olika grupper som ses av majoriteten som annorlunda kan ofta ha stor nytta av varandra. Så var det på 1800-talet när cirkusfamiljen Eisfeldt, med stark grund i resandefolket, och prinsen Umkwelantaba från Zululand i södra Afrika under en period slog sig samman för föreställningar i Sverige och andra delar av Europa. Om detta samarbete och de… Continue reading Cirkusfolket och zuluprinsen

Personbilder på nätet

Stockholms stadsarkiv  har lagt ut sin samling av Stockholmspolisens signalementbeskrivningar från åren 1869-1920 på nätet. I dessa bilder går det att finna tidiga fotografier på personer. Till en del av beskrivningar finns också skriftliga uppgifter om personernas utseende. Medlemmar av resandefolket har genom historien och sitt levnadssätt, där de sågs som ”lösdrivande”, hamnat i register… Continue reading Personbilder på nätet

Published
Categorized as Forskning

Avhandling om politiets behandling av reisende

I en avhandling for doktorgraden har Chalak Kaveh ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo lagt fram undersøkelsene sine ovenfor hvordan romanifolket/taterne ble behandlet av det norske politi- og domstolsapparatet i perioden 1900-1960. I avhandlingen ”Omstreiferuvæsenet”: Politiets og domstolenes behandling av tatere og sigøynere 1900-1960 har Kaveh sett på hvordan behandlingen ser ut i arkivene i… Continue reading Avhandling om politiets behandling av reisende

Mange svar på høring

Når fristen for høring av NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag er avsluttet er langt over 200 svar kommet inn. Mesteparten av innspillene er gitt av enkeltpersoner. Noen organisasjoner og offentlige etater er også å finne på listen over uttalelser. Høringsbrev og høringssvarene er å få lest… Continue reading Mange svar på høring

Published
Categorized as Forskning