Informasjon om utvalg

Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne holder informasjonsmøte 2. november 2011 fra kl. 16.00-19.00 på Glomdalsmuseet i Elverum.

I innbydelsen skrives:

“Vi vil gjerne invitere alle interesserte til et informasjonsmøte om det pågående arbeidet til utvalget som undersøker statens politikk overfor romanifolket/taterne.
Utvalget ble etablert i januar 2011 ved en kongelig resolusjon, og har som oppgave å undersøke statens politikk overfor romanifolket/taterne i perioden fra 1880 og fram til i dag. Sekretariatet ligger til Norsk senter for menneskerettigheter. Utvalget skal levere sin rapport i november 2013.
Det har lenge vært et ønske fra romanifolket/taterne å få en samlet vurdering av politikken. Målsetningen med undersøkelsen er å dokumentere hva som faktisk skjedde når det gjelder politikk og ulike tiltak overfor romanifolket/taterne i regi av norske myndigheter, organisasjoner, institusjoner og virksomheter i Norge. Målet er at dette vil bidra til at forsoningsprosessen mellom romanifolket/taterne og storsamfunnet fortsetter i riktig retning. I tillegg til å dokumentere fortidens politikk, vil utvalget se på dagens situasjon. Noen av spørsmålene er: Hvilke muligheter har romanifolket/taterne i dag til å opprettholde og eventuelt videreutvikle sin tradisjonelle livsstil? Hvordan oppleves dagens minoritetspolitikk? Hvilke ønsker har romanifolket/taterne for framtiden?
Utvalget mener det er svært viktig å involvere romanifolket/taterne i utvalgsarbeidet. I utvalget er det utnevnt tre observatører fra romanifolkets/taternes egne organisasjoner, men utvalget har også behov for deltakelse og innspill fra andre i gruppen.
Vårt mål for informasjonsmøtet er å informere om arbeidet, svare på spørsmål om dette, samt ta med oss innspill til det videre utvalgsarbeidet.
Foreløpig informasjon om arbeidet: Utvalgets endelige rapport vil legge føringer for statens framtidige politikk. Utvalget behandler ikke enkeltsaker.
Det vil bli en enkel servering. Alle er velkomne!”