Informasjons- og dialogmøte

Alle interesserte er invitert  til et informasjons- og dialogmøte om det pågående arbeidet til utvalget som undersøker statens politikk overfor romanifolket/taterne. Møtet vil finne sted i Jømnavang lokal, 2416 Jømna ca. 15 km sør for Elverum, torsdag 8. november 2012, fra kl. 17.00-20.00.

Møtet vil begynne med en generell informasjonsdel. Så vil det bli et dialogmøte. På denne delen av møtet vil  temaene arbeid og bosetning i mindre grupper bli diskutert.
Utvalget ble etablert i januar 2011 ved en kongelig resolusjon, og har som oppgave å undersøke statens politikk overfor romanifolket/taterne i perioden fra 1880 og fram til i dag. Sekretariatet ligger til Norsk senter for menneskerettigheter. Utvalget skal levere sin rapport i november 2013.
Det har lenge vært et ønske fra romanifolket/taterne å få en samlet vurdering av politikken. Målsetningen med undersøkelsen er å dokumentere hva som faktisk skjedde når det gjelder politikk og ulike tiltak overfor romanifolket/taterne i regi av norske myndigheter, organisasjoner, institusjoner og virksomheter i Norge. Målet er at dette vil bidra til at forsoningsprosessen mellom romanifolket/taterne og storsamfunnet fortsetter i riktig retning. I tillegg til å dokumentere fortidens politikk, vil utvalget se på dagens situasjon. Noen av spørsmålene er: Hvilke muligheter har romanifolket/taterne i dag til å utvikle sin livsstil og kultur slik de selv ønsker? Hvordan oppleves dagens minoritetspolitikk? Hvilke ønsker har romanifolket/taterne for framtiden?

Utvalget mener det er svært viktig å involvere romanifolket/taterne i utvalgsarbeidet. I november  i november i fjor var et informasjonsmøte på Glomdalsmuseet og i august i år hadde ble et informasjonsmøte – og et dialogmøte avholdt i Oslo – og et Informasjonsmøte og dialogmøte i Stavanger i oktober. Utover dette ønskes å arrangere flere regionale informasjonsmøter, og tematiske dialogmøter i samarbeid med Helsingforskomiteen.

I utvalget er det utnevnt observatører fra Romanifolkets/Taternes egne organisasjoner, men utvalget har også behov for deltakelse og innspill fra andre i gruppen.
Målet for informasjons- og dialogmøtet er å informere om arbeidet, svare på spørsmål om dette, samt å få en dialog som kan gi innspill videre i utvalgsarbeidet.

Foreløpig informasjon om arbeidet: Utvalgets endelige rapport vil legge føringer for statens framtidige politikk. Utvalget behandler ikke enkeltsaker.
Det vil bli en enkel servering.
Alle er velkomne!