Informasjonsmøte med granskingsutvalget

Fra ”spørretimen”: Fra venstre: Mari Møystad, Karin Næss, Cecilie Høigård, Asbjørn Eide (leder), Wilhelm Holm og Holger Gustavsen. Foto: Svein Norheim

Onsdag 2. november holdt granskingsutvalget et informasjonsmøte på Glomdalsmuseet på Elverum og Det skandinaviske reisendekartet var til stede. Et 50-talls personer deltok på dette viktige møtet. Møtet ble ledet av rådgiverne Mari Møystad og Karin Næss. Mari Møystad holdt en engasjert innledning der hun gjennomgikk bakgrunn og begrunnelser for utvalgets arbeid. Vi presenterer deler av innlegget her: PresentasjonGranskingsutvalget.

Granskingsutvalgets to rådgivere Karin Næss og Mari Møystad. Foto: Svein Norheim

Deltakerne på møtet viste stort engasjement med svært relevante spørsmål som for eksempel hvordan skal taterne komme ut av det utpregete ”svarteper-spillet” som storsamfunnet utsetter dem for? I det hele tatt mange og store utfordringer for granskingsutvalget. Spørsmålet er om den avsatte tid (fram til november 2013) er nok til å foreta alle de nødvendige utredningene som må til for å tilfredsstille de forventningene som er blant taterne.

Granskingsutvalget oppfordret alle som har historier eller andre innspill, om å ta kontakt med utvalgets medlemmer eller rådgivere.

Granskingsutvalgets leder Asbjørn Eide. Eide er jurist av fag og er ekspert på menneskerettigheter. Internasjonalt er han særlig kjent for arbeidet med sosiale og økonomiske rettigheter som en del av menneskerettighetsbegrepet. Han har arbeidet for FN og ulike internasjonale organisasjoner, og har fått særlig anerkjennelse for sitt arbeid med freds- og konfliktforskning og for arbeidet med menneskerettighetene – herunder også for minoritetene. Foto: Svein Norheim

Det har gjennom flere år vært et sterkt ønske fra taternes representanter at det skulle nedsettes en ”sannhetskommisjon” for å utrede hvordan det offentlige har behandlet denne nasjonale minoriteten.

I januar 2011 ble så endelig det ovennevnte granskingsutvalget oppnevnt (men ordet ”sannhetskommisjon” ble behendig omgått). Utvalget skal undersøke statens politikk overfor romanifolket/taterne i perioden fra 1880 og fram til i dag, og rapporten skal leveres i november 2013. Målsettingen er at utvalgets rapport skal legge føringer for statens framtidige politikk overfor taterne.

Utvalgets sekretariat er lagt til Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Leder for granskingsutvalget er Asbjørn Eide, og følgende er medlemmer av utvalget: Eivind Smith (jurist), Cecilie Høigård (forsker), Karen Sofie Pettersen (forsker), Per Haave (forsker) og Henriette Sinding Larsen (forsker). Mari Møysted og Karin Næss er ansatte som rådgivere. I tillegg er oppnevnt tre observatører fra romanifolkets/taternes organisasjoner: Holger Gustavsen (TL), Wilhelm Holm (LOR) og Alvin Eilertsen (RFK).

Takk till Mari Møystad som gav oss lov å bruke presentasjonen.