Lagförslag om ersättning närmar sig

Den svenska regeringen har idag fattat beslut beslut om en proposition med förslag till en lag som ger personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården möjlighet till ekonomisk ersättning från staten.

“Förslaget utgår från den ramöverenskommelse som träffades i september 2011 mellan företrädare för regeringspartierna och Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet. Möjligheten till ersättning gäller de personer som någon gång under sin barndom varit omhändertagna för samhällsvård under perioden 1 januari 1920 till och med den 31 december 1980. För att övergreppen eller försummelserna ska kunna ge rätt till ersättning enligt lagen ska de ha varit av allvarlig art och ha skett i samband med vården när personen varit omhändertagen för samhällsvård, det vill säga placerad av sociala myndigheter, under den aktuella tidsperioden.
Ersättningen lämnas med ett schablonbelopp om 250 000 kronor per ersättningsberättigad.
En särskild nämnd ska handlägga och besluta i ersättningsfrågorna efter det att ansökan lämnats till nämnden. Arbetet med att inrätta nämnden har påbörjats av regeringen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

På regeringens hemsida kan man läsa mer om propositionen och den ekonomiska ersättningen.

Bland de barn som omhändertagits av det offentliga har många varit av resandeursprung. Hur många har inte utretts.