Organisasjonssekretær søkes til RT-fondet

Fra hjemmesidene til Romanifolket/taternes kulturfond:

Daglig leder i stiftelsen  gikk av med pensjon per 1. februar 2013. Stiftelsen søker nå etter en organisasjonssekretær i 50 % stilling, med tiltredelse så snart som mulig. Det kan bli aktuelt med en utvidelse av stillingsprosenten. Stiftelsen har sitt kontor i Oslo. Fullstendig utlysningstekst finner du nedenfor.

Organisasjonssekretæren vil ha følgende primære oppgaver:

 • Svare på henvendelser fra søkere til fondet og om ønskelig bistå disse med søknadsskriving.
 • Bistå søkere som ønsker det med å skrive rapporter og veilede i forhold til regnskapsføring.
 • I noen utstrekning, følge opp igangsatte prosjekter.
 • Forberede og sende innkalling til alle møter i stiftelsen, lage nødvendige sakspapirer til møtene og føre protokoll fra disse.
 • Ha ansvar for stiftelsens hjemmesider.
 • Ha ansvar for at regnskapsbilag blir oversendt regnskapsfører på en forsvarlig måte, samt ha annen nødvendig kontakt med regnskapsfører.

Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner:

 • God erfaring fra organisasjonsarbeid er nødvendig, gjerne som både tillitsvalgt og ansatt.
 • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • God evne til å uttrykke seg både skriftlig og muntlig.
 • Kunnskap om data og IT.
 • Kjennskap til regnskapsrutiner.
 • Noe kjennskap til de nasjonale minoritetene kan være en fordel.

Den som ansettes må regne med noe ubekvem arbeidstid, både kvelder og helger. Det gis en årlig kompensasjon for ubekvem arbeidstid og overtidsarbeid etter avtale.

Stillingen er plassert i lønnstrinn 52 i Statens lønnsregulativ.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til styreleder Sissel Daabous, tlf. 45405380, eller til nestleder Holger Gustavsen, tlf. 4540 5050.

Søknad, sammen med attester, vitnemål og gjerne referansepersoner sendes:
Romanifolkets/taternes kulturfond, Postboks 9269 Grønland, 0134 Oslo, innen 20. april 2013. Konvolutten merkes “Org.sekretær”.