Språkåret 2013

I Norge er det på regjeringshold besluttet at 2013 markeres som språkåret. I 2013 er det 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd og 100 år sidan Det Norske Teatret opna. Ivar Aasen var en av de store norske språkforskerne som reiste i store deler av landet og samlet dialektprøver. Ut av dette materialet skapte han et skriftspråk som ble hetene “nynorsk”. Dette sto i motsetning til det mer “danske” målet – “riksmål” – som ble snakket i den såkalte eliten i Norge. Dette førte til en stor språkstrid i Norge som pågår til en viss grad også i dag. Den mer folklige utgaven “bokmål” er språkformen som skrives av majoriteten i Norge i dag.

Språkåret 2013’s hjemmeside er programmet formulert slik: Språkåret 2013 skal bli ei raus feiring av språklege skilnader og mangfald. Vi vil gjere nordmenn språkleg rausare med kvarandre. Vi skal få fram kva språka og språkbrukarane gir kvarandre, og skape respekt for dei behova ulike språkbrukargrupper har. Dette er den sentrale bodskapen. Språk har vi alle felles, sjølv om vi ikkje har det same språket

Vi har mange språk i Noreg, og i 2013 vil vi setje fokus på dei alle. Norsk med målformene nynorsk og bokmål, urfolksspråket samisk og dei tre nasjonale minoritetsspråka kvensk, romani og romanes. Norsk teiknspråk har også status som offisielt språk i Noreg, og vi har i tillegg ein stor dialektrikdom og ei rekkje nye innvandrarspråk.

Måla for Språkåret 2013

  • Skape større språkleg sjølvkjensle blant nynorskbrukarar og større aksept for den språkdelte norske kulturen
  • Gjere også bokmålsbrukarane stolte av den nynorske skriftkulturen
  • Få fram meir kunnskap om, og skape større respekt for urfolkspråk, minoritetsspråk, innvandararspråk og teiknspråk
  • Setje den norske språksituasjonen inn i internasjonale og samanliknande perspektiv
  • Skape breiare kontakt mellom språkpolitiske aktørar med felles interesser på tvers av språkgrenser og etnisitet

Prosjektplanen for Språkåret  2013 kan du lese her.

I prosjektet Det skandinaviske reisendekartet har vi gjennom noen år anskaffet litteratur om romanispråket – både om norsk og svensk romani. Vi skal komme tilbake med en orientering om hva som er tilgjengelig ved Halden historiske Samlinger av disse publikasjonene.