Vanskelig å vise diskriminering

150420RapportDet er vanskelig å vise frem graden av diskriminering ovenfor de nasjonale minoritetene. Dette er funnet i en rapport fra Institutt for samfunnsforskning, Diskriminering av samer, nasjonale mioriteter og innvandrere i Norge. Rapporten er laget av Arnfinn H. Midtbøen og Hilde Lidén.

Mesteparten av den forskning som er gjord på de nasjonale minoritetene har primært vært konsentrert om fortidens urett og overgrep overfor enkeltgrupper. Det er ikke gjennomført større og systematiske analyser av for eksempel opplevd diskriminering innen disse gruppene, finner forfatterne i studien sin.

Arven etter fornorskingspolitikken påvirker fortsatt forskningen. Det er fremdeles en betydelig skepsis til den norske staten utbredt blant samer og nasjonale minoriteter. Det finnes dessuten en bevissthet om tidligere diskriminering og erkjennelse av at fortiden kan gjenta seg. Disse følelsene tar stor plass i flere av gruppenes identitet.

Dette kan innvirke på mulighetene til forskning for å finne frem hvordan diskrimineringen ser ut i dag. Fordi det ikke registreres informasjon om etnisk tilhørighet for personer bosatt i Norge går det ikke å gjøre systematiske sammenligner av de nasjonale minoritetenes levekår med levekårene i den norske befolkningen for øvrig. Det er viktig å undersøke majoritetssamfunnets holdninger til samer og nasjonale minoritetsgrupper og følge dette nøye over tid, f. eks ved å inkludere spørsmål om disse gruppene i SSBs jevnlige holdningsundersøkelser, sier forfatterne i rapporten sin.

Last ned rapporten her.