Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie

På Dagsnytt 18 på NRK i dag 16. desember 2011 fikk vi se og høre et innslag med Hadi Lile som nylig har avlagt sin doktorgradsavhandling og disputert over temaet: Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie.  Når dette trekkes fram er det fordi det er klare paralleller til taternes historie – fornorskningspolitikk, assimileringspolitikk og sterke overgrep overfor en minoritetsbefolkning.

For de av oss som var til stede på prosjektets seminar i Bullaren i oktober og hørte Erik Norberg från I det samiska rummet fortelle om samisk historie og kulturminner, har med en liten ballast til å forstå Hadi Liles avhandling.

Ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger har vi i fem år deltatt med prosjekt i Den kulturelle skolesekken. Dette er et landsomfattende opplegg der skolebarn og ungdom skal få kvalitetsopplegg når det gjelder kultur – det være seg musikk, dans, teater, forfattere, bildende kunstnere eller museer.

I disse fem åra har vi alltid hatt en eller flere utstillinger om taterne der ungdomsskoleelevene fra hele Østfold har blitt ”drillet” i taternes historie og kultur og om nasjonale minoriteter. Kunnskapen og innsikten om taterne og minoritetsproblematikk må vi bare konstatere er svært varierende blant både elever og lærere(!). Selv om lærerplanene sier at elevene skal undervises om nasjonale minoriteter er dette nærmest et stort kunnskapshull for mange.

Men vi tror vi med hånden på hjertet kan si at de fleste har gått ut av museet med større innsikt, forståelse og kunnskap enn de hadde da de kom inn. Og da har vi oppnådd mye!

Og her er parallellen til Hadi Liles doktogradsavhandling. Selv i Finmark viser det seg at kunnskapen om fornorskningspolitikken overfor samene som foregikk i over 100 år i stor grad var fraværende. Skolen har ikke tatt sitt ansvar på alvor. Lærerplanene er entydige i sine krav, men oppfølgingen er dårlig. Og her lovte både representanten for Sametinget og statssekretæren fra Kirke- og undervisningsdepartementet i programmet i Dagsnytt 18 en tettere oppfølging av dette. La oss da håpe at departementet ser at det samme også må gjøres gjeldende for taterne og de andre nasjonale minoritetene!

Mer informasjon om Hadi Lile og hans forsking leses her.