Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne

Granskingsutvalgets medlemmer på møtet 28. august 2012 Tirsdag 28. august var det dags for det såkalte Granskningsutvalgets informasjonsmøte på Litteraturhuset i Oslo. Det skandinaviske reisendekartet var til stede for å få siste nytt i dette viktige arbeidet. Møtet var relativt godt besøk med omkring 50 personer til stede.

Temahäfte för skolan

Norska Utdanningsdirektoratet publicerade 2010 temahäftet Om tatere som minoritet i et flerkulturelt samfunn – Kulturformidling i barnehage og skole.Häftet, som omfattar 138 sidor, tar upp många ämnen. Det ger en beskrivning av taterne/de reisende i det norska samhället. Flera resande berättar om sitt liv och sin historia, ofta i relation till skolan. Häftet tar också… Continue reading Temahäfte för skolan

Forskade kroppar

I rasbiologins tidevarv ville forskarna studera kroppar av döda människor. Samlingar som grundlades av ett forskningsintresse för att förstå hur folkvandringarna hade sett ut historiskt, bytte efter hand inriktning mot rasbiologi. Samlingarna finns än idag i svenska universitets och och museers samlingar. Kranier och hela skelett från människor från hela jorden men främst från Sverige… Continue reading Forskade kroppar

Gunnmo ny vitboksansvarig

Gunno Gunnmo tar över arbetet med en vitbok över övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer – dit resandefolket räknas i Sverige – under 1900-talet. Tidigare ansvariga, Katri Linna, har fått nytt arbete på europeiskt plan.

“Stolta och starka”

Stolta och starka med underrubriken Resandefolket är titeln på en C-uppsats i etnologi som tidigare i vår lades fram vid Högskolan på Gotland och Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Denna uppsats har ett syfte att ta reda på hur det är att vara av resandefolket och att studera kulturen idag och i äldre tid. Ett… Continue reading “Stolta och starka”

Taterkultur i barnehage og skole

Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning, Taternes Landsforening, Glomdalsmuseet og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) genomför just nu projektet Taterkultur i barnehage og skole. Detta arbete bygger vidare på Taterfolk fra barn til voksen som Dronning Mauds Minne ansvarade för 2004 – 2009.

Forskningsperspektiv på Voksenåsen

Svag disciplin eller stort engagemang? Tidsschemat höll inte alls på Voksenåsen utanför Oslo när en samling forskare från Sverige och Norge igår samlades för att tala om befintlig och önskad samlad forskning över riksgränsen.

Workshop på Voksenåsen

Torsdag 1 mars inleder Voksenåsen i utkanten av Oslo ett arbete om resandefolket och romfolket i relation till mänskliga rättigheter. Som ett led i det kommande tvåhundraårsjubileet av den norska grundlagen 2014 och arbetet med en ny norsk grundlag satsar centret på olika teman som diskuterar de mänskliga rättigheterna, bland annat ur ett minoritetsperspektiv.

Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie

På Dagsnytt 18 på NRK i dag 16. desember 2011 fikk vi se og høre et innslag med Hadi Lile som nylig har avlagt sin doktorgradsavhandling og disputert over temaet: Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie.  Når dette trekkes fram er det fordi det er klare paralleller til taternes historie – fornorskningspolitikk, assimileringspolitikk og… Continue reading Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie

Informasjonsmøte med granskingsutvalget

Onsdag 2. november holdt granskingsutvalget et informasjonsmøte på Glomdalsmuseet på Elverum og Det skandinaviske reisendekartet var til stede. Et 50-talls personer deltok på dette viktige møtet. Møtet ble ledet av rådgiverne Mari Møystad og Karin Næss. Mari Møystad holdt en engasjert innledning der hun gjennomgikk bakgrunn og begrunnelser for utvalgets arbeid. Vi presenterer deler av… Continue reading Informasjonsmøte med granskingsutvalget