Enkät om minoriteter

Hur utvecklas arbetet med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter i Sverige? Detta undrar Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget som har i uppdrag av regeringen att ta reda på detta. En del i undersökningen är en enkät där personer som tillhör någon av Sveriges fem nationella minoriteter får svara på frågor.

Genom enkäten vill man undersöka hur de nationella minoriteterna ges  möjlighet till inflytande och delaktighet samt hur de nationella minoriteterna drabbas av diskriminering och utsatthet. Totalt innehåller enkäten nio frågor.

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Resandefolket ingår här i den romska gruppen.