Grunnstøtte til nasjonale minoriteter

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet har fördelat årets grunnstötte till nationella minoriteter. I år är det fyra organisationer för taterne/romanifolket som får ta emot stöd. Landsorganisasjonen for Romanifolket, Taternes Landsforening, Romanifolkets kystkultur och Romanifolkets riksforbund. För Romanifolkets riksforbund är det första gången de har kommit upp på listan över organisationer som är berättigade stöd.

Från departementet informerar man om att antal medlemmar i organisationerna påverkar stödet, men det finns också fler kriterier:

•    planlagte og gjennomførte aktiviteter
•    antall lokallag, deres størrelse og aktivitet
•    annen lokal aktivitet
Förteckningen över stöden ligger här.

Avsikten med stöden formuleras så här: Tilskuddsordningene for nasjonale minoriteter har som mål å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, som sikrer alle like muligheter og som motvirker diskriminering. Tilskuddsordningene skal bidra til at prinsippene som er nedfelt i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter blir fulgt opp. Reglementet för stödet ligger på denna sida.