Informasjons- og dialogmøte

Alle interesserte er invitert  til et informasjons- og dialogmøte om det pågående arbeidet til utvalget som undersøker statens politikk overfor romanifolket/taterne. Møtet vil finne sted i Jømnavang lokal, 2416 Jømna ca. 15 km sør for Elverum, torsdag 8. november 2012, fra kl. 17.00-20.00.

Møtet vil begynne med en generell informasjonsdel. Så vil det bli et dialogmøte. På denne delen av møtet vil  temaene arbeid og bosetning i mindre grupper bli diskutert.
Utvalget ble etablert i januar 2011 ved en kongelig resolusjon, og har som oppgave å undersøke statens politikk overfor romanifolket/taterne i perioden fra 1880 og fram til i dag. Sekretariatet ligger til Norsk senter for menneskerettigheter. Utvalget skal levere sin rapport i november 2013.
Det har lenge vært et ønske fra romanifolket/taterne å få en samlet vurdering av politikken. Målsetningen med undersøkelsen er å dokumentere hva som faktisk skjedde når det gjelder politikk og ulike tiltak overfor romanifolket/taterne i regi av norske myndigheter, organisasjoner, institusjoner og virksomheter i Norge. Målet er at dette vil bidra til at forsoningsprosessen mellom romanifolket/taterne og storsamfunnet fortsetter i riktig retning. I tillegg til å dokumentere fortidens politikk, vil utvalget se på dagens situasjon. Noen av spørsmålene er: Hvilke muligheter har romanifolket/taterne i dag til å utvikle sin livsstil og kultur slik de selv ønsker? Hvordan oppleves dagens minoritetspolitikk? Hvilke ønsker har romanifolket/taterne for framtiden?

Utvalget mener det er svært viktig å involvere romanifolket/taterne i utvalgsarbeidet. I november  i november i fjor var et informasjonsmøte på Glomdalsmuseet og i august i år hadde ble et informasjonsmøte – og et dialogmøte avholdt i Oslo – og et Informasjonsmøte og dialogmøte i Stavanger i oktober. Utover dette ønskes å arrangere flere regionale informasjonsmøter, og tematiske dialogmøter i samarbeid med Helsingforskomiteen.

I utvalget er det utnevnt observatører fra Romanifolkets/Taternes egne organisasjoner, men utvalget har også behov for deltakelse og innspill fra andre i gruppen.
Målet for informasjons- og dialogmøtet er å informere om arbeidet, svare på spørsmål om dette, samt å få en dialog som kan gi innspill videre i utvalgsarbeidet.

Foreløpig informasjon om arbeidet: Utvalgets endelige rapport vil legge føringer for statens framtidige politikk. Utvalget behandler ikke enkeltsaker.
Det vil bli en enkel servering.
Alle er velkomne!

Dela den här sidan

You have to be logged in .