Kurs for lærere om minoriteter

HL-senteret i Oslo holder 5.-6. november Kurs for lærere: Fakta og forestillinger om minoriteter. På hjemmesiden presenteres kurset slikt: “Oppfatninger om minoriteter i Norge er ofte preget av stereotypier. Hvilke forestillinger om  «de andre» dominerer, og hvordan og hvorfor oppstår disse? Hva er fakta og hva er fordommer? Kurset vil gi grunnleggende kunnskap om norske minoriteter. Vi vil også diskutere forholdet mellom majoritet og minoritet i et samfunn, og undersøke historiske og nåtidige forestillinger om samer, romanifolk, rom, jøder og muslimer.”

Statens politik ovenfor minoriteter blir tatt opp i kurset. Like så “Hvad er en minoritet?”. Eksempler blir gitt ovenfor samer, muslimer, sigøynere, jøder og romanifolket/taterne. Påmeldingsfrist er 18. oktober.

HL-senteret er Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og holder kurs, foredrag og viser utstillinger om holocaust og minoriteter.