Mål och vision

Den skandinaviska resandekartan arbetar mot visionen att genom projektet synliggöra ett dolt kulturarv. Kartan ritas om och resandekulturen får sin rättmätiga plats i samhället och historien. För att nå denna har vi en rad mål som vi har som ambition att efter hand beta av så att vi kan uppnå dessa visionära tankar. Det handlar om sådant som formen för inventeringar, databaser för insamlat material och hur vi samlar våra kunskaper.

Denna vecka samlas projektets styr- och referensgrupper på Hotell Dalsland i Ed för att prata oss samman om dessa mål och hur vi ska uppfylla den projektplan som vårt arbete bygger på och våra finansiärer beviljat medel till. Vi är många parter som ska arbeta tillsammans på ett konstruktivt sätt där vi drar nytta av varandras olika erfarenheter och kunskaper. Detta samarbete är den allra viktigaste delen i att projektet ska kunna uppnå de rätta resultaten.