Omfattande utvärdering beviljad

Kulturrådet har beviljat medel till Bohusläns till en samlad utvärdering av museets verksamhet om och med resandefolket 2004-2013. Utvärderingsprojektet är ett samarbete mellan Bohusläns museum, Kulturgruppen för resandefolket, Riksutställningar, Forum för levande historia och Förvaltningshögskolan/Göteborgs universitet.

I projektplanen beskrivs det arbetet som ska göras:
Bohusläns museums tioåriga samverkan med resandefolket i olika projekt har bidragit till en utveckling och förändring av museets ordinarie verksamhet som uppfattats som positiv både av personalen på museet och av samarbetsparterna. Genom att analysera denna process kan vi samla kunskaper och erfarenheter för att lära för framtiden… Syftet är att synliggöra framgångsfaktorer (eller motsatsen), tillvarata och sprida erfarenheterna från den här verksamheten inom museet och till andra verksamheter/ institutioner. På så vis blir utvärderingen en del i ett långsiktigt lärande. I ett vidare perspektiv kan utvärderingen fungera som en inspiration för hur minoritetsgrupper, museer och andra kulturinstitutioner tillsammans kan arbeta rättighetsbaserat med kultur, historia, mångfald.

Utvärderingen kommer att utföras under första halvåret 2014.