Hur kartan är skapad

Vi som har skapat kartan kommer från Sverige och Norge och representerar föreningarna Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museerna Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum, som ingår i Västarvet. I referensgruppen ingår även Glomdalsmuseet och författaren Bo Hazell.

Så har vi arbetat

Sedan 2010 har vi utarbetat kartan som ett projekt inom EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge. Under processen med att utveckla kartan har vi diskuterat och funderat. Vilken sorts platser är relevanta på kartan? Hur ska vi berätta om dem? Vi har inte varit ense alla gånger men har kommit fram till ett gemensamt resultat som vi gärna vill dela med oss av. Vi har alla lärt oss mycket av att arbeta tillsammans och detta samarbete tror och hoppas vi kommer att fortsätta under lång tid framöver. Samtidigt som vi arbetat med Resandekartan har vi också hunnit planera för hur den ska utvecklas i framtiden. Dessa diskussioner har förts i Resandekartans referensgrupp och styrgrupp.

Större delen av det praktiska arbetet med inventeringar samt uppbyggnaden av hemsidan har under Resandekartans utvecklingstid genomförts av projektledningen som bestått av Kristina Lindholm vid Bohusläns museum och Svein Norheim och projektledaren Bodil Andersson, båda Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger. Detta har gjorts med hjälp av referensgruppen och andra personer från resandefolket som haft historier att berätta om olika platser, andra som bor ute i bygderna eller utifrån litteratur, kartor och olika historiska arkiv.

Teckningarna här på hemsidan är gjorde av Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt. Ann-Charlotte kommer från en resandesläkt som i århundraden försörjt sig som cirkus- och tivoliägare eller artister. Illustrationerna är valda för att ge oss en känsla av resandefolkets kultur och historia. Livet på vägen med musik och samtal kring elden, dagens husvagn eller minnen från gårdagens häst. Symbolen av vagnshjulet talar också det om ett liv på resande fot och om bakgrunden i det område som idag är norra Indien.

Vi har valt att samla uppgifter om de platser som vi hittat i museidatabasen Primus som utvecklas av norska KulturIT. Det innebär att våra platser också går att hitta via Digitalt Museum i Sverige och Norge. Vi med hjälp av våra konsulter på företaget Knowit i Göteborg skapat den här sidan där uppgifterna från databasen publiceras efter hand.

Projektägarna

Referensgruppens Anna Gustavsen på besök vid Snarsmon sommaren 2010. Foto: Bodil Andersson

Den skandinaviska resandekartan har skapats i ett nära samarbete mellan de projektägande museerna Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum och Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG. Dessa tre resandeorganisationer har under hela projekttiden arbetat i projektet ledning genom arbete i styr- och referensgrupper.

Styrgruppen har bestått av fyra representanter för föreningarna samt  museicheferna för Østfoldmuseene och Bohusläns museum ingått. Styrgruppen har fattat de strategiska besluten kring databas, hemsideslösning och projektets inriktning. I referensgruppen har förutom åtta personer från de tre resandeföreningarna också projektledningens representanter ingått tillsammans med representanter för Glomdalsmuseet samt författaren Bo Hazell. Referensgruppen har haft en praktisk inriktning kring hur platser bör presenteras på kartan samt hur historien om resandefolket kan och bör berättas.

Det är Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum ansvarar för att Resandekartan ska leva och utvecklas i framtiden.

Museerna tog initiativet till Resandekartan efter att i flera år arbetat med resandefolkets kultur och historia i det svensknorska gränsområdet. Bohusläns museum inledde 2004 arbetet med resandeboplatsen Snarsmon som i ett fortfarande unikt arbete grävts ut arkeologiskt. Halden historiske Samlinger började 2007 leta efter fler sätt att berätta om resandefolket i gränsområdet. Samtidigt som vi arbetat med Resandekartan har Bohusläns museum också byggt upp Sveriges första permanenta utställning om resandefolket, Möt resandefolket! tillsammans med Kulturgruppen för resandefolket.

Finansiärer

Under utvecklingstiden har EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge varit Resandekartans huvudfinansiär. Ytterligare en rad finansiärer har bidragit för att möjliggöra Resandekartan och arbetet med resandefolkets kultur och historiaBohusläns museumClara Lachmanns stiftelseDals-Eds kommunFornyings-, administrasjons- og kirkedepartementetGränskommitténHalden kommuneKultur i VästLetterstedtska föreningenRiksantikvariämbetetRomanifolket/taternes kulturfondSparebanksstiftelsen DNB NorStatens kulturrådVästra Götalandsregionen og Østfoldmuseene.

Framtiden

Ambitionen är att Resandekartan efter hand kommer att fyllas med information om allt fler platser som har eller har haft betydelse för resandefolket. I inledningsskedet har vi fokuserat på gränsområdet mellan Bohusläns och Dalsland i Sverige och Østfold i Norge. Nu  riktar vi in oss på ett andra steg där vi planerar att arbeta vidare med resandefolket och platser i Hedmark i Norge, Värmland och Örebro län i Sverige.

Nya samarbetsparter då blir Glomdalsmuseet i Elverum med specialsatsningen Latjo dromVärmlands Museum och Örebro läns Museum. I och med det arbetet hoppas vi kunna utveckla formerna för hur kartan i framtiden ska fyllas med material om platser i ett större område. Det är förutom detta möjligt att platser även från andra delar av Skandinavien redan nu förs in på kartan. Kontakta oss på info@reisendekartet.no så kan vi diskutera vad som krävs för att föra in dessa platser på kartan.

Välkommen!

Vi som arbetat med kartan är Anna Gustavsen, Björn Godin Nikolaysen, Bodil Andersson, Bo Hazell, Caroline Serck-Hanssen, Fritz Rosendahl, Gunn Mona Ekornes, Hans Kindgren, Holger Gustavsen, Kari Norheim, Kristina Lindholm, Mari Östhaug Möystad (första året), Richard Magito Brun,  Rose-Marie Wallengren, Rosine Rosendahl, Svein Norheim och Trond Rehn. Vi hoppas att ni får glädje av vårt arbete. Kontakta oss gärna.

Projektgruppen samlad till möte i Uddevalla i januari 2013.
I övre raden: Gunn Mona Ekornes, Svein Norheim, Hans Kindgren, Fritz Rosendahl, Caroline Serck-Hanssen, Holger Gustavsen, Trond Rehn, Rose-Marie Wallengren och Bodil Andersson.
Främre raden: Anna Gustavsen, Rosine Rosendahl, Kristina Lindholm, Björn Godin Nikolaysen, Bo Hazell och Richard Magito Brun.