Språkkonferens om romani

Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen anser att språket är en viktig del för den folkgruppens identitet. Bland annat samarbetar men med Språkrådet som av den svenska regeringens uppdrag att arbeta med minoritetsspråken. Under förra hösten samlade KFRG till konferens för att diskutera svensk romani utifrån dessa punkter:

a) några centrala språkutvecklingsprinciper;

b) en praktiskt tillämpbar studiemodell för i första hand vuxna och unga vuxna;

c) läromedelsutveckling, textproduktion, översättningar samt hjälpmedel för språkutvecklingen;

d) språkets användningsområden;

e) språkets symboliska och identitetsskapande roll;

f) det allmännas roll och betydelse för re-vitaliseringen;

g) föreningsverksamhetens roll i re-vitaliseringen;

h) samverkan med olika aktörer där språket har, eller bör ha, en självklar plats.

Till det man kom fram till hör att man anser att språket i första hand bör kallas resanderomani eller svensk romani. Man anser också att resanderomani är ett aktivt levande språk i det svenska samhället men att det, liksom alla språk, behöver kompletteras med ord för nya företeelser. Man ger också exempel på hur sådan nybildning skulle kunna ske.

Gruppen har nu sammanställt en rapport från sin konferens. Den som tar kontakt med föreningen genom deras hemsida kan få möjlighet att ta del av den. Det är ett intressant material som förhoppningsvis kan fungera som en grund för en mer aktiv användning av detta minoritetsspråk. Det skulle också vara intressant om resanderomanin på sikt också studerades ur ett svensknorskt perspektiv.

Konferensen ingick i ett projekt för revitalisering av resanderomani till vilket Kulturgruppen för Resandefolket fått ekonomiskt stöd för från den statliga myndigheten Språkrådet.