“Stolta och starka”

Faksimil av framsidan på uppsatsen "Stolta och starka: Resandefolket"

Stolta och starka med underrubriken Resandefolket är titeln på en C-uppsats i etnologi som tidigare i vår lades fram vid Högskolan på Gotland och Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.

Denna uppsats har ett syfte att ta reda på hur det är att vara av resandefolket och att studera kulturen idag och i äldre tid. Ett särskilt fokus har lagts på kvinnornas situation. I arbetet har förutom litteraturstudier intervjuer gjorts med fyra resande, tre kvinnor och en man.

Slutsatsen av uppsatsen är att resandefolket som grupp har utsatts för övergrepp från myndigheternas sida men ändå har lyckats bibehålla sin kultur. Uppsatsen visar också på kvinnornas viktiga roll för försörjning och kulturbärare.

En engelsk sammanfattning av uppsattsen finns att läsa här. På denna sida går det att ladda ner hela uppsatsen i pdf-format.

En c-uppsats är en students självständiga arbete som omfattar tio veckors heltidsstudier och innefattar så väl litteratur- och teoristudier samt i etnologins fall ofta ett fältarbete bestående av till exempel intervjuer. En c-uppsats är nödvändig för att en student ska kunna ta ut en kandidatexamen.