Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne

Granskingsutvalgets medlemmer på møtet 28. september 2012
Granskingsutvalgets medlemmer på møtet 28. august 2012

Tirsdag 28. august var det dags for det såkalte Granskningsutvalgets informasjonsmøte på Litteraturhuset i Oslo. Det skandinaviske reisendekartet var til stede for å få siste nytt i dette viktige arbeidet. Møtet var relativt godt besøk med omkring 50 personer til stede.
Fra Granskingsutvalget var nesten alle utvalgets medlemmer til stede, og de ble presentert for forsamlingen.
Leder av utvalget, Asbjørn Eide, innledet møtet. Det var også innlegg fra de fra taterne/romanifolket som var observatører i utvalget. Mari Møystad presenterte utvalgets mandat og arbeidsmetoder.

Det er/var store forventninger til utvalgets arbeid og de resultater man forventer de skal komme med. Men det ble reist en del kritiske kommentarer til arbeidet. Taterne/romanifolket var misfornøyd med at de kun var observatører i utvalget, noe som la begrensninger på hvordan de kunne arbeide i utvalget. Blant annet fikk ikke observatørene innsyn i alle saker og var avhengig av forskernes framlegg og orienteringer om de enkelte saker. Representanten for Riksarkivet kunne fortelle at disse begrensningene var det utvalget selv som hadde bestemt.
Fra en utenforståendes ståsted virker det merkelig at også denne gangen er det storsamfunnet som legger rammene for det arbeidet som nettopp skal granske storsamfunnets overgrep mot taterne/romanifolket. Forskerne selv ser seg fullstendig kompetente til å vurdere alle sider ved disse overgrepene, og til å vurdere at folkets representanter ikke er det. Taushetsløftet gjelder ubestritt for alle i utvalget – leg som lærd.

Det er med stor spenning vi ser fram mot utvalgets videre arbeid. Det er viktig at man finner måter å løse disse motsetningene i utvalget. Et av spørsmålene vi også stiller oss er hvordan utvalget skal klare å løse de meget store oppgavene og utfordringene på så kort tid utvalget har fått til disposisjon. Her må departementet gi utvalget mer tid!

Utvalget ved Mari Møystad har stilt sin presentasjon til rådighet slik at også alle dere som ikke kan delta på Granskningsutvalgets orienteringsmøter, kan se hvordan arbeidet er organisert. Granskningsutvalget skal holde flere orienteringsmøter og ønsker denne høsten å ha to regionale informasjonsmøter, samt å invitere til tematiske dialogmøter i samarbeid med Helsingforskomiteen.

Presentasjon informasjonsmøte 28. august 2012. Mari Møystad