Jump to maincontent

Hur kartan är skapad

Vi som skapade kartan kom från Sverige och Norge och representerade föreningarna Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museerna Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum, som ingår i Västarvet. I referensgruppen ingår även Glomdalsmuseet och författaren Bo Hazell.

Så arbetade vi

Åren 2010-203 utarbetades kartan som ett projekt inom EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge. Under processen med att utveckla kartan diskuterade och funderade vi mycket. Vilken sorts platser är relevanta på kartan? Hur ska vi berätta om dem? Vi var inte ense alla gånger men kom fram till ett gemensamt resultat som vi gärna delar med oss av. Vi lärde oss mycket av att arbeta tillsammans och detta samarbete tror och hoppas vi kommer att fortsätta under lång tid framöver. Samtidigt som vi arbetat med Resandekartan har vi också hunnit planera för hur den ska utvecklas i framtiden. Dessa diskussioner har förts i Resandekartans referensgrupp och styrgrupp.

Större delen av det praktiska arbetet med inventeringar samt uppbyggnaden av hemsidan genomfördes under Resandekartans utvecklingstid av projektledningen som bestod av Kristina Lindholm vid Bohusläns museum och Svein Norheim och projektledaren Bodil Andersson, båda Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger. Detta gjordes med hjälp av referensgruppen och andra personer från resandefolket som haft historier att berätta om olika platser, andra som bor ute i bygderna eller utifrån litteratur, kartor och olika historiska arkiv.

Teckningarna här på hemsidan är gjorda av Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt. Ann-Charlotte kommer från en resandesläkt som i århundraden försörjt sig som cirkus- och tivoliägare eller artister. Illustrationerna är valda för att ge oss en känsla av resandefolkets kultur och historia. Livet på vägen med musik och samtal kring elden, dagens husvagn eller minnen från gårdagens häst. Symbolen av vagnshjulet talar också det om ett liv på resande fot och om bakgrunden i det område som idag är norra Indien.

Vi har valt att samla uppgifter om de platser som vi hittat i museidatabasen Primus som utvecklas av norska KulturIT. Det innebär att våra platser också går att hitta via Digitalt Museum i Sverige och Norge. Platserna ligger ocså på sidan KulturPunkt, som är utvecklad för att du enkelt ska kunna hitta intressanta kulturhistoriska miljöer när du är på resande fot.

Projektägarna

Den skandinaviska resandekartan skapadesi ett nära samarbete mellan de projektägande museerna Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum och Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG. Dessa tre resandeorganisationer arbetade under hela projekttiden arbetat i projektets ledning genom styr- och referensgrupper.

Styrgruppen bestod av fyra representanter för föreningarna samt museicheferna för Østfoldmuseene och Bohusläns museum. Styrgruppen fattade de strategiska besluten kring databas, hemsideslösning och projektets inriktning. I referensgruppen ingick förutom åtta personer från de tre resandeföreningarna också projektledningens representanter tillsammans med representanter för Glomdalsmuseet samt författaren Bo Hazell. Referensgruppen hade en praktisk inriktning kring hur platser bör presenteras på kartan samt hur historien om resandefolket kan och bör berättas.

Det är Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum ansvarar för att Resandekartan ska leva och utvecklas i framtiden.

Museerna tog initiativet till Resandekartan efter att i flera år arbetat med resandefolkets kultur och historia i det svensknorska gränsområdet. Bohusläns museum inledde 2004 arbetet med resandeboplatsen Snarsmon som i ett fortfarande unikt arbete grävts ut arkeologiskt. Halden historiske Samlinger började 2007 leta efter fler sätt att berätta om resandefolket i gränsområdet. Samtidigt som vi arbetat med Resandekartan har Bohusläns museum också byggt upp Sveriges första permanenta utställning om resandefolket, Möt resandefolket! tillsammans med Kulturgruppen för resandefolket.

Finansiärer

Under utvecklingstiden har EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge varit Resandekartans huvudfinansiär. Ytterligare en rad finansiärer har bidragit för att möjliggöra Resandekartan och arbetet med resandefolkets kultur och historia: Bohusläns museum, Clara Lachmanns fond för främjande av den skandinaviska samkänslan, Dals-Eds kommun, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Gränskommittén, Halden kommune, Kultur i Väst, Letterstedtska föreningen, Riksantikvariämbetet, Romanifolket/taternes kulturfond, Sparebanksstiftelsen DNB Nor, Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen och Østfoldmuseene.

Framtiden

Ambitionen är att Resandekartan efter hand kommer att fyllas med information om allt fler platser som har eller har haft betydelse för resandefolket. I inledningsskedet har vi fokuserat på gränsområdet mellan Bohusläns och Dalsland i Sverige och Østfold i Norge. Det är möjligt att platser även från andra delar av Skandinavien förs in på kartan. Kontakta oss på info@reisendekartet.no så kan vi diskutera vad som krävs för att föra in dessa platser på kartan.


Välkommen!
Vi som arbetade med kartan var Anna Gustavsen, Björn Godin Nikolaysen, Bodil Andersson, Bo Hazell, Caroline Serck-Hanssen, Fritz Rosendahl, Gunn Mona Ekornes, Hans Kindgren, Holger Gustavsen, Kari Norheim, Kristina Lindholm, Mari Östhaug Möystad (första året), Richard Magito Brun, Rose-Marie Wallengren, Rosine Rosendahl, Svein Norheim och Trond Rehn. Vi hoppas att ni får glädje av vårt arbete. Kontakta oss gärna.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1