Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Skojarbacken, Enarsrud

Skojarbacken var beteckningen på en vägsträckning. Vägen skymtas nu som en stig genom skogen.

Historik
Ursprunget till namnet Skojarbacken är okänt. Den enda uppgift som finns om det är en anteckning i Ortnamnsregistret från 1959. Där uppges att en vägsträckning i Enarsrud i Färgelanda socken i sydvästra Dalsland har detta namn. Enligt uppgifter i registret gick vägen mellan Enarsrud och platsen Åtorp där det tidigare fanns en backstuga. Det är oklart om det är Åtorp som avses med den backstuga som är markerad ungefär halvvägs längs stigen mellan Enarsrud och Högås eller om det är någon annan backstuga. Varför vägen fått namnet Skojarbacken har inte gått att belägga.
På häradsekonomiska kartan från 1890-97 finns en stig markerad från Enarsrud skola mot torpet Högås i nordväst. Det troliga är att det är denna väg som avses med beteckningen Skojarbacken. Äldre personer som är bosatta i trakten känner inte längre igen detta namn på vägen. Ungefär mitt på sträckan finns en backstuga inritad på 1890-talets karta, det är inte klarlagt vem som bott på denna plats.
Skojare är en av de beteckningar majoritetsbefolkningen allra mest använde om resandefolket i Västsverige. Även många resande i Dalsland och Värmland talade om sitt folk som skojare. Ordet har länge använts om resande i Västeuropa.

Om platsen
Den gamla stigen nordväst om Enarsrud är till större delen försvunnen och överodlad som åkermark eller igenvuxen i skogen. Delar av den syns dock ännu i form av en stig genom ett granskogsområde några hundra meter från Enarsrud skola.
Platsmarkeringen är något osäker då den utgörs av resterna av en vägsträcka som antas vara den som avses med uppteckningen i Ortnamnsregistret. Vägsträckningen skymtar som en stig i ett skogsparti norr om åkrar vid Enarsrud. Ungefär där stigens position är markerad på kartan låg på häradsekonomiska kartan från 1890 en backstuga.

Hitta hit
GPS-koordinater: N58.59920 E11.92550

 • Registreringskort.
  Registreringskort. ”Skojarbacken Väg å Enarsrud … Vägen går mellan Enarsruds skola och Åtorp”, skrev prästen Markendahl 1959 på Ortnamnsarkivets registreringskort. Faksimil av registreringskort från Ortnamnsregistret.
 • Häradsekonomiska kartan.
  Häradsekonomiska kartan. Utsnitt ur häradsekonomiska kartan 1890-1897.
 • Stig.
  Stig. Stig som leder till Skojarbacken. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2013).
 • Enarsruds skola.
  Enarsruds skola. Den stig som enligt Ortnamnsregistret kallades Skojarbacken startade vid Enarsruds tidigare skola. Skolan är idag privatbostad. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2013).
 • Traktorväg.
  Traktorväg. Den gamla stigen används idag delvis som traktorväg genom skogen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2013).

Vill du veta mer?
Platsens registrering i Ortnamnsregistret.

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1