Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Tattardalen Romelanda

Tatterdahl var ett litet hemman som omnämns första gången år 1645. Enligt traditionen slog sig några resande ner på platsen under krigstid för länge sedan.

Historik

Tatterdahl var ett litet åttondels hemman i det stora utmarksområdet Svartedalen i Romelanda socken nordost om Kungälv. Den lilla gården skattläggs första gången 1659 och finns då med i jordeboken från det året. Där anges hur mycket Oluf i Tatterdahl ska skatta till kronan. Men namnet finns redan 1645 i en mantalslängd då Bent och Marit bor där. Ganska snart därefter har de flyttat därifrån och från 1650 finns en uppgift om att Niels Ingelsen tar över "det torp Tatterdall som stod öde". Namnet var alltså redan i mitten av 1600-talet etablerat som ett platsnamn precis som kringliggande småhemman; Svartvatten, Timmervatten, Lindås med flera.

Enligt Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB), finns en tradition att resande "för länge sedan under krigstid slagit sig ned där". Det saknas hänvisning till var uppgiften är hämtad. Att ordet Tattar i det här fallet avser resande menar författaren i OGB är sannolikt. Men det är inte alls säkert att Bent, Marit, Niels eller Oluf själva är resande. Hemmanet har sannolikt fått det namn man redan använde på platsen för att veta var det låg.

Namnets ursprung och hur långt tillbaka i tiden det funnits kan vi bara spekulera i. Men det troligaste är att det antingen varit en lägerplats för resandefolket som varit så etablerad att den fått det namnet av majoritetsbefolkningen, eller att det har bott någon resande där. Kanske stämmer uppgiften att resande slagit sig ner där under krigstid. Under 1500-. och 1600-talen drabbades Bohuslän hårt av de återkommande krigen mellan Norge/Danmark och Sverige. Ett av de värsta var den så kallade Brännefejden 1612, en del av Kalmarkriget, som drabbade södra Bohuslän mycket illa.

Det lilla gårdsbruket var bebott fram till cirka 1920 och marken hävdades därefter till mitten av 1900-talet av en annan brukare. Tattardalen är idag (år 2011) en liten öppen gräsbevuxen plats inne i skogen som omges av stora lövträd. Inom platsen finns grunderna efter ett bostadshus, två uthus varav den större även har synliga murar, stenmurar och övergivna åkerytor.  Grunden efter bostadshuset är idag igenvuxen med tät sly men röset efter den murade spisen samt grundstenarna visar tydligt plats och avgränsning för det senaste bostadshuset på platsen. Från söder kommer den tidigare vägen fram till platsen, vilken därefter fortsätter vidare mot norr.

Hitta hit

Tattardalen ligger inom det stora naturområdet Svartedalen öster om Stenungsund. Det är lättast att nå platsen från grusvägen som går i nord-sydlig riktning cirka 200 meter väster om gårdstomten. Stanna i någon P-ficka utmed vägen i höjd med platsen och gå rakt in i skogen. Det finns en uppkörd körväg som går att följa större delen av sträckan. Den tidigare vägen fram till gårdstomten är igenvuxen till stora delar och svår att hitta.

GPS-position: 58.011552 12.070210

Vill du veta mer?

 • Ekonomisk karta 1937; Lödöse 34SV. Rikets allmänna kartverk.
 • Fornsök. Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister; Romelanda 117:1.
 • Jansson Bertil och Pehrsson Olof, 1999. Romelanda Torp i Svartedalen. Människor och livsstil i ett svunnet kulturlandskap.
 • Karta över alla ägor till skifteslaget Romelanda torp, upprättad 1879-1881. Underlag för laga skifte 1881-1882. Lantmäterimyndighetens arkiv.
 • Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Band V Inlands södra härad, Romelanda socken, sid. 61.
 • Riksarkivet; SVAR, Jordebok för Romelanda Torp, Tatterdahl 1659.
 • Romelanda hembygdsförening, 1977. Romelanda öster om älven.


 • Tattardalen5
  Tattardalen5 Entrén till Tattardalen. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
 • Tattardalen4
  Tattardalen4 Grundmurar till uthuset. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
 • Tattardalen3
  Tattardalen3 Grunden till bostadshuset. Inne i träddungen syns idag grundstenarna och ett stenröse efter en murad spis. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
 • Tattardalen2
  Tattardalen2 Den gamla vägen söderut från Tattardalen. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1